Kunngjøring

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

I medhold av Plan-og bygningsloven § 12-8 blir det varslet om oppstart av detaljregulering for Myrdalsvegen 95, gnr.189, bnr. 34, Åsane bydel, Bergen kommune. (Plan ID 71470000, saksnr. PLAN-2023/13989).

Formålet med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse. Eksisterende bygning på tomten forutsettes revet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til bebyggelse og anlegg og er regulert til bolig.

Forslagsstiller ønsker å utvikle leiligheter av varierende størrelse med tilhørende uteoppholdsarealer.

Tomten er på 1.805 dekar og planområdet er grenser til blokkbebyggelse i sør, blokkbebyggelse i øst, skogsområde i nord og en større tomt regulert til offentlig formål i vest.

Tiltakshaver er VKO Holding AS. Plankonsulent er Molden Arkitekter AS.

For utfyllende informasjon om planarbeidet se Molden Arkitekter sin hjemmeside: www.molden-arkitekter.no

Innspill til planarbeidet kan sendes til:

Molden Arkitekter AS

Postboks 412 Nesttun, 5053 Bergen

Tel.90850307

Epost: tove@molden-arkitekter.no

Frist for merknader er satt til 20.02.24